Workshopy pro firmy


Zatímco dříve byla vyžadována především odborná způsobilost, dnes je stále větší důraz kladen i na tzv. "soft-skills" (osobní integrita, emocionální inteligence, efektivní komunikace, schopnost rozhodování, řešení konfliktu, zvládání změn, atd.).

Ovšem i když jsou soft-skills bezesporu důležité, jejich plný potenciál dokáže využít jen ten, kdo dostatečně rozumí sám sobě a zároveň chápe a oceňuje odlišnost druhých.

Objev sám sebe a pochop ostatní

Obj. kód: WG-002

Výsledky MBTI rozpoznávají cenné rozdíly mezi normálními, zdravými lidmi – rozdíly, které mohou být zdrojem mnoha nedorozumění a nejasné či neúspěšné komunikace. Oproti různým, zdarma dostupným testům, při certifikovaném vyhodnocení svého osobnostního typu zjistíte nejen, jaké 4 preference určují Váš typ, ale také jejich zřetelnost. Osobnost je ale víc, než 4 písmena vyjadřující naše osobnostní preference. Je to drahokam s mnoha ploškami! MBTI® Step II™ tyto plošky (fasety), které nám vybrousil život – výchovou, prostředím, rolemi, nároky zaměstnání, atd., zaznamenává a umožňuje nám tak lépe porozumět jedinečnému způsobu, jakým prožíváme a vyjadřujeme svůj osobnostní typ. Díky těmto informacím porozumíte lépe nejen sami sobě, ale naučíte se pochopit a ocenit lidi, kteří se od Vás liší.

Obsah workshopu:

 • MBTI Step I – Osobnostní preference a jejich projevy s pracovních situacích
 • Od předpokládaného ke skutečnému typu
 • MBTI Step II – Dvacet faset Vaší osobnosti
 • Aplikace výsledků Step II v komunikaci, rozhodování, zvládání změn a řešení konfliktu
 • Typ a jeho celoživotní rozvoj

Skrytý potenciál stresu

Obj. kód: WN-001

Bez ohledu na to, zda jde o náš osobní či pracovní život, každý jsme vystaveni působení mnoha různých stresorů, které mohou – podle toho, jak na ně zareagujeme – podkopat náš úspěch nebo nás naopak postrčit k většímu výkonu. Stává se Vám, že Vás do stresu dostávají situace, které druhé nechávají v klidu? Nebo naopak přivádíte druhé ke stresovým reakcím chováním, jež se Vám jeví zcela normální? Rozpoznejte spouštěče stresu u různých osobnostních typů a naučte se, jak stres zvládat u sebe i u Vašich spolupracovníků.

Obsah workshopu:

 • Porozumění tomu, co je to stres
 • Osobnostním typem podmíněné reakce na běžný/extrémní stres
 • Ostraňování příčin stresu
 • Zvládání stresových reakcí u sebe i u druhých
 • Nástroje pro redukování stresu

Komunikace, která vede k cíli

Obj. kód: WN-002

S druhými komunikujeme každý den, a to na mnoha úrovních. Ne vždy si ale uděláme čas na to, abychom zanalyzovali svůj osobnostní typ, který největší měrou utváří náš přirozený komunikační styl. Porozumění různým typům osobností a rozdílům mezi nimi má pro úspěšnou komunikaci klíčový význam!

Obsah workshopu:

 • Porozumění tomu, co je to efektivní komunikace
 • Vliv typu na komunikační styl
 • Zásady úspěšné komunikace
 • Umění pochvaly a kritiky
 • Nástroje komunikační obratnosti

Tým, který si rozumí

Obj. kód: WN-003

Tým je skupina dvou a více lidí, kteří společně pracují na zadaném úkolu. Osobnostní typologie je pro týmy velmi užitečná, protože vychází z předpokladu, že každý máme své jedinečné dary, které můžeme nabídnout a své výzvy, které musíme překonat. V týmu spolupracujeme a u každého člena se snažíme co nejvíc využít jeho specifické talenty a zároveň minimalizovat mezery ve znalostech či schopnostech. Aplikování informací o osobnostních typech v týmech a v jejich budování, pomáhá týmům uspět!

Obsah workshopu:

 • Tým složený z osobností
 • Váš jedinečný přínos pro tým
 • Týmová spolupráce
 • Rozvoj týmu
 • Jak doplnit to, co chybí

Emoční inteligence – klíč k úspěšným vztahům

Obj. kód: WN-004

Emoční inteligence je soubor schopností a dovedností, které nám pomáhají emoce nejen zvládat, ale ještě jich využívat k co největšímu osobnímu a pracovnímu prospěchu. Zahrnuje schopnost sledovat vlastní i cizí pocity, emoce, rozlišovat je a využívat tyto znalosti ve svém myšlení nebo chování. Z výsledků výzkumů týkajících se emocí vyplynulo, že lidé úspěšní v zaměstnání se často nevyznačují nijak mimořádně vysokým IQ (inteligenční kvocient), ale především výrazným EQ – emoční inteligencí. Dobrou zprávou je, že míra naší emoční inteligence není daná, lze ji zvyšovat!

Obsah workshopu:

 • Znalost a zvládání vlastních emocí
 • Vnímavost k emocím druhých lidí
 • Emoční pružnost (zvládání emocí druhých lidí)
 • Schopnost motivovat sebe i druhé
 • Umění mezilidských vztahů

Konflikt jako cesta ke zlepšení

Obj. kód: WN-005

V jakýchkoli vztazích s druhými lidmi, pracovních i osobních, zákonitě dochází ke konfliktům. Ačkoli jsou konflikty nepříjemné, ve skutečnosti mohou být využity ke zlepšení situace a ke zkvalitnění vztahů. Lidé různých osobnostních typů liší v tom, co za konflikt považují, jak na konflikt reagují a jak by jej řešili. Seznamte se s těmito rozdíly – pomůže Vám to rychleji odhalit kořen konfliktu a vyřešit jej efektivněji!

Obsah workshopu:

 • Co je to konflikt – rozdílné chápání odlišných typů
 • Naše silné stránky a "slepé skvrny"
 • Čím jedni druhým v konfliktu pomůžeme/uškodíme
 • Vyřešit konflikt a zachovat vztahy
 • Akční plán řešení konfliktu

MBTI v prodeji

Obj. kód: WN-006

Základ úspěchu je pochopení, že každý zákazník je odlišný – liší se v tom, jaký přístup jim vyhovuje, jakému typu informací důvěřují a jak se rozhodují. Potřebuje Váš zákazník obchod prodebatovat nebo v klidu promyslet? Zajímají jej detaily a podrobnosti nebo spíše, jak daný obchod zapadá do celkového rámce a jaký má potenciál pro budoucnost? Zakládá zákazník svá rozhodnutí převážně na logických důsledcích nebo je posuzuje podle toho, jaký budou mít dopad na lidi?Je pro něj větší radostí uzavření obchodu nebo spíše samotný proces vyjednávání a prozkoumávání možností?

Obsah workshopu:

 • Prodej a vztah se zákazníkem
 • Váš přístup k prodejnímu procesu
 • Osobnostní typ prodejce vs. osobnostní typ zákazníka
 • Zákazník a rámcový odhad jeho typu
 • Přizpůsobení vlastního stylu zákazníkovým potřebám

OBJEDNÁVEJTE ZDE

INSPIRACE

"Vyjděme z předpokladu, že lidé jsou z hlediska temperamentu odlišní, a tudíž i jejich chování je odlišné podobně jako stavba těla. Jakmile pak začneme kalkulovat s tím, že chování jiné než naše je nesprávné či přímo závadné, nemáme daleko k tomu, abychom druhé začali znevýhodňovat."